منوی دسته بندی

مطالعات مذاکره در آزمایشگاه چه تاثیری دارد؟

چگونگی مطالعات مذاکره در آزمایشگاه

مطالعات مذاکره در آزمایشگاه

از مذاکره بعنوان نوعی تعامل تقریباً پیچیده یاد میشود که فراگیری همهٔ آنها دشوار است و برخی از جنبه های آن تفکیک کردن و کنترلش می باشد. علت انجام اغلب مطالعات مذاکره در آزمایشگاه، همین امر است و تأکید آن صرفا بر برخی از جنبه‌ها می باشد. در کنار مزایای خاص مطالعات آزمایشگاهی، این مطالعات، معایب خود را در زمان مطالعهٔ احساسات نشان می‌دهند.

 

با توجه به دستکاری شدن احساسات در مطالعات آزمایشگاهی، چنین احساساتی نسبتاً سرد می‌باشند (نه پرشدت). با اینکه احساسات سرد می‌تواند تأثیرات خود را نشان دهد اما بطور کیفی با مذاکرات داغی که اغلب در طول مذاکرات رخ می‌دهد، تفاوت دارند.

مطالعات مذاکره در آزمایشگاه

ظهور رویکرد «مطالعات آزمایشگاهی» در جامعه شناسی علم، منجر به نوعی چرخش فرهنگی در مبانی معرفت شناسی این حوزه شده است.

 

علم از دیدگاه رویکرد عقلانی بر اساس معرفت شناسی واقع گرایانه، نوعی پدیده عقلانی، همگانی، غیر اجتماعی، یک بعدی و بی تاثیر از علایق اجتماعی فرهنگی محسوب میشود اما رویکرد فرهنگی، علم را بر اساس معرفت شناسی اجتماعی فرهنگی (یا معرفت شناسی نسبی گرا) نوعی فعالیت کاملاً اجتماعی و فرهنگی می شناسد که با ایدئولوژی ها و ارزش های اجتماعی فرهنگی، پیوند اساسی دارد.

 

نتایج مطالعات مذاکره در آزمایشگاه

تاکید مطالعات مذاکره در آزمایشگاه بر مواردی ازجمله کنش های متقابل بین کارگزاران مادی و انسانی می باشد. فعالیت علمی بر اساس این مطالعات، امری اساساً محلی، در هم آمیخته و عارضی تلقی میشود؛ بنابراین دانش از قواعد روش علمی تبعیت نمی کند.

 

نتیجه گیری

نیروهای خاص جامعه شناسی و انسان شناسی براساس «مطالعات آزمایشگاهی علم» می توانند وارد حریم آزمایشگاه شوند و نشان دهند که آنجا جهانی سیاسی مملو از معاهدات مذاکره شده و تحمیل شده برای پیشروی در مسیرهای پذیرفته شده و مبتنی بر دیدن چیزهاییست که باید دیده شوند.

مطالعات مذاکره در آزمایشگاه چیست؟

 

الهه باقری

دیدگاهتان را بنویسید